Konkurs na stanowisko ds. Kadr, Płac i Obsługi Sekretariatu

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KORSZACH

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. KADR, PŁAC I OBSŁUGI SEKRETARIATU W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KORSZACH

 

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe,
 • posiadanie  stanu  zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
 • znajomość programu PUMA oraz Płatnik,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów z zakresu Kodeksu Pracy,
 • znajomość przepisów z zakresu ustaw: o pracownikach samorządowych; o podatku dochodowych od osób fizycznych; o systemie ubezpieczeń Społecznych.

Umiejętności i predyspozycje osobowościowe:

 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista,
 • biegła obsługa komputera,

2. Oferta powinna zawierać:

 1. list motywacyjny ( wraz z numerem telefonu komórkowego),
 2. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączniku do ogłoszenia),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. oświadczenie  o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Warunki pracy na stanowisku:

 1. miejsce pracy- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach, ul. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze,
 2. rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
 3. wymiar czasu pracy: pełny etat
 4. praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie
 5. termin rozpoczęcia pracy: 1 wrzesień 2016 rok.

4. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w Korszach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora ds. Kadr, Płac i Obsługi Sekretariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej w Korszach:

 1. Prowadzenie spraw kancelaryjnych Ośrodka,
 2. Zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych artykułów, ich wydawanie oraz prowadzenie rejestru,
 3. Prowadzenie spraw kadrowych;
 4. Kompletowanie danych i sporządzanie list płac i innych wypłat dokonywanych w Ośrodku;
 5. Prowadzenie dokumentacji i ewidencji podatkowej, płacowej i ubezpieczeń pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. Prowadzenie dokumentacji w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych klientów Ośrodka – terminowe zgłoszenie i wyrejestrowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 7. Terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych, ubezpieczeniowych, wypłat wynagrodzeń pracowniczych w oparciu o obowiązujące przepisy;
 8. Prowadzenie dokumentacji związanej z zaangażowaniem w zakresie płac i ubezpieczeń społecznych;
 9. Prowadzenie składnicy akt zakładowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 10. Nadzór i kontrola zgodności z wydanymi decyzjami wykonanych usług opiekuńczych, rozliczanie oraz naliczanie odpłatności za wykonane usługi.
 11. Rozliczanie paliwa w samochodzie służbowym wg kart drogowych kierowcy;
 12. Prawidłowa obsługa systemów informatycznych, bieżąca aktualizacja danych
 13. Pracownik zastępuje w czasie nieobecności Kasjera.

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko podinspektora ds. kadr, płac i obsługi sekretariatu składają oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Podinspektor ds. kadr, płac i obsługi sekretariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Korszach” w terminie do dnia 26.08.2016r. do godz. 15.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Korszach,
11-430 Korsze, ul. Mickiewicza 13, tel. 89754 0004.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Kwestionariusz osobowy (DOC, 29 kB)