Konkurs na stanowisko Podinspektora ds obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KORSZACH

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO PODINSPEKTORA D.S. OBSŁUGI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KORSZACH, 11-430 KORSZE, UL. MICKIEWICZA 13

 

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe,
 • minimum dwa lata stażu pracy w administracji,
 • posiadanie  stanu  zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

Wymagania dodatkowe:

 • kreatywność
 • komunikatywność
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej
 • umiejętność obsługi komputera
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • znajomość przepisów z zakresu ustaw: o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o świadczeniach rodzinnych, o zasiłku dla opiekuna, kodeks postępowania administracyjnego.

2. Oferta powinna zawierać:

 1. list motywacyjny ( wraz z numerem telefonu komórkowego),
 2. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączniku do ogłoszenia),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. oświadczenie  o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Warunki pracy na stanowisku:

 1. miejsce pracy- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach, ul. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze,
 2. rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
 3. wymiar czasu pracy: pełny etat
 4. praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie
 5. termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2015r.

4. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w Korszach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora d.s. obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej w Korszach:

 1. przyjmowanie i kompletowanie dokumentacji dotyczącej świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna
 2. ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 3. opracowywanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna,
 4. prowadzenie postępowań dotyczących dłużników alimentacyjnych,
 5. prowadzenie komputerowej ewidencji osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, teczek osobowych klientów i in.,
 6. sporządzanie list wypłat kasowych oraz przelewów przyznanych świadczeń na podstawie wydanych decyzji administracyjnych i przekazywanie ich do Działu Księgowości celem realizacji,
 7. planowanie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 8. sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu działania Działu, analiza wykonania wydatków i zaangażowania,
 9. wydawanie zaświadczeń na wniosek osoby zainteresowanej dotyczących rozmiaru udzielonej pomocy,
 10. prowadzenie ewidencji dłużników alimentacyjnych,
 11. windykacja należności dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna,
 12. współdziałanie z Działem Finansowo Księgowym, w szczególności: w zakresie przekazywania informacji dotyczących zwrotu świadczeń niepobranych,
 13. współdziałanie z działem Administracyjnym i Obsługi w zakresie terminowych zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz terminowych wyrejestrowań z ubezpieczeń.

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko podinspektora d.s. obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego składają oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Podinspektor d.s. obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Korszach” w terminie do dnia 18.12.2015r. do godz. 15.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Korszach,
11-430 Korsze, ul. Mickiewicza 13, tel. 89754 0004.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o konkursie (PDF, 562 kB)

Kwestionariusz osobowy (DOC, 29 kB)