Konkurs na stanowisko Księgowego

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KORSZACH

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

KSIĘGOWY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KORSZACH, 11-430 KORSZE, UL. MICKIEWICZA 13

 

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiadanie  stanu  zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku lub w księgowości budżetowej,
 • posiadanie rocznego stażu pracy na podobnym stanowisku
 • preferowane wykształcenie ekonomiczne na kierunku rachunkowość budżetowa  lub zbliżone,
 • znajomość programów finansowo- księgowych i sprawozdawczych,
 • znajomość przepisów z zakresu ustaw: Ustawa o rachunkowości, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, przepisy z zakresu Kodeksu Pracy, Statut MOPS w Korszach.

Umiejętności i predyspozycje osobowościowe:

 • biegła obsługa komputera,
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
 • kreatywność, komunikatywność, wysoka kultura osobista

2. Oferta powinna zawierać:

 1. list motywacyjny ( wraz z numerem telefonu komórkowego),
 2. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączniku do ogłoszenia),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie innych dodatkowych dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w Korszach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. miejsce pracy- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach, ul. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze,
 2. rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
 3. wymiar czasu pracy: pełny etat
 4. praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie
 5. termin rozpoczęcia pracy: 1 październik 2019r.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku księgowego:

 1. Prowadzenie dokumentacji księgowej z zachowaniem wymogów określonych w przepisach o rachunkowości i finansach publicznych;
 2. Kompletowanie dokumentów, sprawdzanie ich pod względem formalno-rachunkowym, merytorycznym, dekretowanie i wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego;
 3. Przygotowanie kompletu dokumentacji oraz wypłata gotówki w kasie;
 4. Obsługa informatycznych systemów dziedzinowych na stanowisku pracy;
 5. Dokonywanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej;
 6. Ewidencja syntetyczna i analityczna z uwzględnieniem dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach;
 7. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, rocznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. Prowadzenie odpisów aktualizacyjnych należności;
 9. Prowadzenie składnicy akt zakładowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Zastępstwo podczas nieobecności, pracownika ds. kadr, płac i obsługi sekretariatu.

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko Księgowego składają oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Korszach” w terminie do dnia 20.09.2019r. do godz. 15.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Korszach, 11-430 Korsze, ul. Mickiewicza 13, tel. 89 754 00 04

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Kwestionariusz osobowy (DOC, 29 kB)

Wzór zgody do przetwarzania danych osobowych (DOC, 46 kB)