Konkurs na stanowisko Księgowego

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KORSZACH

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KORSZACH, 11-430 KORSZE, UL. MICKIEWICZA 13

 

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe,
 • minimum 2 letni staż pracy,
 • posiadanie  stanu  zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku lub w księgowości budżetowej,
 • preferowane wykształcenie ekonomiczne na kierunku rachunkowość budżetowa  lub zbliżone,
 • znajomość przepisów z zakresu ustaw: Ustawa o rachunkowości, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o samorządzie gminnym, Statut MOPS w Korszach

Umiejętności i predyspozycje osobowościowe:

 • biegła obsługa komputera,
 • znajomość programów finansowo- księgowych i sprawozdawczych,
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
 • kreatywność, komunikatywność, wysoka kultura osobista

2. Oferta powinna zawierać:

 1. list motywacyjny ( wraz z numerem telefonu komórkowego),
 2. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączniku do ogłoszenia),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w Korszach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. miejsce pracy- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach, ul. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze,
 2. rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
 3. wymiar czasu pracy: pełny etat
 4. praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie
 5. termin rozpoczęcia pracy: 1 wrzesień 2018r.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora d.s. obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej w Korszach:

 1. Prowadzenie dokumentacji księgowej z zachowaniem wymogów określonych w przepisach o rachunkowości i finansach publicznych;
 2. Sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym dokumentów finansowo – księgowych;
 3. Numeracja i dekretacja dowodów księgowych;
 4. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych i kartotek środków trwałych i przedmiotów nietrwałych;
 5. Wprowadzenie źródłowych dokumentów księgowych zgodnie z dekretem do systemu finansowo – księgowego;
 6. Ewidencja syntetyczna i analityczna z uwzględnieniem dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach;
 7. Rozliczanie dochodów budżetowych;
 8. Informacje, sprawozdawczość, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka oraz wykonywanie innych czynność i zadań księgowych wynikających ze specyfiki funkcjonowania Ośrodka;
 9. Uzgadnianie sald rozrachunkowych;
 10. Przygotowanie analiz i informacji oraz sporządzanie sprawozdań.

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko Księgowego składają oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Korszach” w terminie do dnia 20.08.2018r. do godz. 15.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Korszach, 11-430 Korsze, ul. Mickiewicza 13, tel. 89754 0004

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o konkursie (PDF, 505 kB)

Kwestionariusz osobowy (DOC, 29 kB)

Wzór zgody do przetwarzania danych osobowych (DOC, 46 kB)