Nabór otwarty na partnera projektu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach działając w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Korsze w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe przygotowywanego na konkurs otwarty nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18 ogłoszony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie (PDF, 247 kB)

Załącznik 1 - Formularz oferty (DOCX, 20 kB)

Załącznik 2 - Formularz oceny ofert (DOCX, 17 kB)