Ogłoszenia

Badanie opinii dotyczące projektu aktualizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Korsze do roku 2025”

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z projektem aktualizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Korsze do roku 2025”.

Projekt strategii: SRPS_Korsze_aktualizacja.pdf

Formularz opinii: Formularz_opinii.docx

Badanie opinii prowadzone będzie do dnia 31 października 2018. Wypełniony formularz należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Ośrodka lub wysłać elektronicznie na adres:

Nabór otwarty na partnera projektu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach działając w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Korsze w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe przygotowywanego na konkurs otwarty nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18 ogłoszony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie (PDF, 247 kB)

Załącznik 1 - Formularz oferty (DOCX, 20 kB)

Załącznik 2 - Formularz oceny ofert (DOCX, 17 kB)

Komunikat dotyczący składania wniosków 2018

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Korszach w związku z ustalaniem uprawnień do świadczeń na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2018/2019 informuje, iż wnioski na:

są już dostępne w pokoju Świadczeń Rodzinnych.

W wersji papierowej uzupełnione wnioski można składać od 1 sierpnia.

We wnioskach na Dobry Start 300+ prosimy o podawanie adresu e-mail na który zostanie wysłane powiadomienie o przyznaniu świadczenia. Jest to świadczenie, w którym nie jest wydawana decyzja w wersji papierowej.

Ogłoszenie w sprawie wypłat zasiłków z pomocy społecznej w roku 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach informuje, że od dnia 01 stycznia 2018 roku zmienia się struktura wypłat zasiłków z pomocy społecznej. Tabela terminów wypłat i nowego podziału znajduje się na stronie internetowe i tablicy z ogłoszeniami. Osoby, które posiadają konta bankowe winne zgłaszać fakt ich posiadania pracownikom socjalnym. Wówczas świadczenia będą wypłacane w formie przelewu. Świadczenie, które w dniu wypłat oraz czasie otwarcia kasy nie zostaną pobrane będą zwracane a ich wypłata będzie możliwa w następnym miesiącu. Prosimy zatem o terminowe odbieranie świadczeń.